Програмно-цільовоий проект
“Національно-патріотичне виховання учнів та вихованців в умовах навчально-виховного комплексу
ДНЗ-школа І ступеня”


Вчителі та вихователі є у постійному творчому пошуку, спрямованому на впровадження національних традицій, відродження української культури, звичаїв народу, утвердження патріотизму і національної гордості, виховання кращих моральних якостей людини, формування здорового способу життя. Тому проблемним питанням увиховній роботі школи постає «Реалізація напрямків концепції розвитку дітей та молоді у національній системі освіти – шлях до виховання свідомих громадян України».Виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в ХНВК № 179 здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.З цією метою впровадження технології національно-патріотичного виховання було складено програмно-цільовий проект таким чином, що в ньому мала місце висока концентрація найактуальніших проблем виховання; процеси, які найкраще відбивали події реального життя.З 2014 року ХНВК№179 почав працювати за напрямом «Національно-патріотичне виховання учнів та вихованців в умовах навчально-виховного комплексу ДНЗ - школа І ступеня».Ми прийшли до висновку, що національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти. Провідною метою роботи педагогічного колективу стало створення оптимальних умов для виховання свідомого громадянина, патріота, що забезпечує його до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.Виховання громадянина має бути спрямованим перед усім на розвиток патріотизму, любові до свого народу. Значне місце цієї роботи займає формування патріотичних поглядів і переконань, які розвиваються та закріплюються у процесі їх навчально-пізнавальної та суспільно корисної діяльності, культури поведінки особистості, що передбачає вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, робити власні висновки, брати участь у громадянському житті.Таким чином, потреба практичної організації впровадження системи національно-патріотичного виховання у навчально-виховний процес НВК зумовило доцільність створення та реалізації програмно-цільового проекту «Національно-патріотичне виховання учнів та вихованців в умовах навчально-виховного комплексу ДНЗ-школа І ступеня».

Мета програмно-цільового проекту – створення чіткої життєздатної системи національно-патріотичного виховання учнів та вихованців в умовах навчально-виховного комплексу.

Методи та форми реалізації програмно-цільового проекту: уроки та навчальні заняття, позакласні та загальношкільні заходи, гурткові заняття, екскурсії, відвідування музеїв, театрів, виставок тощо; педагогічні ради, засідання ШМО, робота ТТК.

Напрями реалізації програмно-цільового проекту: організаційний, інноваційний, науково-практичний, аналітичний.

Етапи реалізації програмно-цільового проекту «Національно-патріотичне виховання учнів та вихованців в умовах навчально-виховного комплексу ДНЗ - школа І ступеня»:

· Організаційний напрям;

· Інноваційний напрям;

· Науково-практичний напрям;

· Аналітичний напрям

З 1998 року ХНВК почав працювати з питань наступності. Ключовою метою роботи педагогічного колективу стало створення оптимальних умов для безперервного навчання та всебічного розвитку особистості дітей віком від 2 до 10 років в умовах дитячого садка та школи першого ступеня. Розв’язання проблеми наступності між садком і школою ми бачимо в пошуку нових форм організації нерегламентованої діяльності дітей, використанню занять за інтересами і здібностями; відстеження індивідуального розвитку кожної дитини протягом тривалого часу і створення для неї найсприятливіших умов на основі варіативних режимів дня, що передбачає баланс різних видів діяльності і не допускає фізичного, психологічного й інтелектуального перевантаження; коригуванню навчальних програм з урахуванням вікових особливостей кожної дитини.

Дошкільний підрозділ виконує підготовчу роботу з накопичення первинних знань дошкільників про Вітчизну і зародження в них патріотичних почуттів. З метою прищеплення любові до рідного краю, поваги до національної культури, звичаїв, під час уроків та занять активно використовуються народознавчий матеріал (вінки, рушники, український одяг, гончарні вироби, свищики). Заняття з народознавства сприяють вихованню у дітей духовності на національному ґрунті, доброзичливості, чесності, взаємоповаги, поваги до культури інших народів, вшанування їх традицій, їх оберегівПеревірка ефективності виховної технології формування патріотизму в молодших школярів довела, що патріотичне виховання буде ефективним за умов: створення виховної технології, систематичного використання її в практичній діяльності, постійного вдосконалення форм та методів позаурочної виховної роботи; впливу на почуття, переконання та діяльність вихованців; органічного поєднання навчальних і виховних завдань; єдності й координації виховних зусиль усіх соціальних інститутів: сім’ї, школи, засобів масової інформації, органів культури й мистецтва та ін.; систематичності в підході до процесу виховання – логіки процесу, взаємозв’язку його частин, цілісності, взаємовпливу компонентів технології патріотичного виховання; урахування різноманітних факторів, що сприяють або перешкоджають одержанню запланованих результатів виховної роботи.

За певний час відбулися якісні зміни в знаннях дітей, зросло почуття патріотизму.Проведена робота і узагальнення матеріалів дозволили зробити такі висновки, що формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення.

Кiлькiсть переглядiв: 87